Zásady ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe 
podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) resp. podľa § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje: 
Carta Slovakia, s.r.o. Bystrická cesta 45C, Ružomberok 034 01 IČO: 36372871 Tel: 044/4353820 E-mail: uctaren@carta.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania:
Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

  • splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
  • plnenie zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby vrátane predzmluvných vzťahov,
  • účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s GDPR a so Zákonom,
  • základe súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na nasledovné účely:

Účel spracúvania osobných údajovPrimárny právny základ
1.Personálne a mzdové účelySplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 Osobitné zákony – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
2.Vytváranie databázy uchádzačov o zamestnanieSúhlas dotknutých osôb (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
3.Účtovné a daňové účelySplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 Osobitné zákony – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4.Registratúrne, administratívne a archívne účelySplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 Osobitné zákony – zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente), § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5.Monitorovanie kamerovým systémomSplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 Osobitné zákony – § 13 ods. 4 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Oprávnené záujmy – ochrana oprávnených záujmov – potreba chrániť majetok a iné hodnoty prevádzkovateľa.
6.Uzatváranie zmlúv, vrátane predzmluvných vzťahovPlnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Splnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 Osobitné zákony – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7.Vybavovanie žiadostí o uplatnenie si práv dotknutých osôbSplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 Osobitné zákony – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
8.Spotrebiteľské súťažeSúhlas dotknutých osôb (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
9.Vernostný programPlnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 Osobitné zákony – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
10.Monitorovanie pohybu vozidiel a zamestnancovSplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 Osobitné zákony – § 13 ods. 4 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Oprávnené záujmy – ochrana oprávnených záujmov – potreba chrániť majetok a iné hodnoty prevádzkovateľa.
11.Prezentácia a propagácia prevádzkovateľa a jeho aktivítOprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Súhlas dotknutých osôb (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
 Oprávnené záujmy – prezentovanie a propagácia svojej činnosti, aktivít, akcií.
12.MarketingOprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Súhlas dotknutých osôb (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
 Oprávnené záujmy – záujem prevádzkovateľa informovať svojich zákazníkov o nových produktoch, akciách, zľavách.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť svoje osobné údaje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s touto osobou. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutými osobami by prevádzkovateľ nemohol poskytnúť svoje služby a splniť zákonné úlohy, povinnosti a požiadavky, alebo by nemohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.
Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Vždy, keď sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

3. Príjemcovia:
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje výlučne v rámci plnenia povinností a úloh vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike tým príjemcom, ktorí sú definovaní v týchto právnych predpisoch (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci…), alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a Zákonom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

4. Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností a úloh vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov až do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu dvoch rokov od od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, reklamácia, záručný a pozáručný servis…). Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu päť dní, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle právnych predpisov. Osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutých osôb sú spracúvané do odvolania súhlasu, najviac však po dobu troch rokov od získania súhlasu. Osobné údaje spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa za účelom prezentácie, propagácie prevádzkovateľa a marketingu sú spracúvané po dobu troch rokov. Konkrétne lehoty spracovania tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, vyplývajú z právneho základu spracovávania osobných údajov a sú uvedené v osobitných právnych predpisoch a v Registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

5. Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi. Svoje práva si môže uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu zodpovednej osoby.
a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
b) Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.
f) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.
g) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu
osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
h) Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.
i) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Na žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty bude dotknutá osoba informovaná do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však žiadosti dotknutých osôb boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.